private til- og ombygninger

Skal du bygge om eller bygge til? Madsen&Søeborg sikrer, at du kommer rigtigt fra start. Vi anbefaler, at du som bygherre har en eller flere rådgivere på din side f.eks. en arkitekt og/eller en rådgivende ingeniør. Gode råd – ganske gratis. Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde – eller en vurdering – af dit byggeprojekt. Byggeprocessen – fra idé til virkelighed – vil som oftest kunne deles op i fem faser:

  • Skitseprojekt
  • Myndighedsprojekt
  • Hovedprojekt
  • Udbud
  • Udførelse.

Skitseprojekt:
En arkitekt udarbejder, ud fra jeres ideer, et eller flere skitseforslag. Skitseforslaget indeholder tegninger, materialevalg samt prisoverslag. Madsen&Søeborg har et godt samarbejde med flere arkitekter.

Myndighedsprojekt:
Arkitekten udarbejder en byggeansøgning som beskriver, hvad der søges byggetilladelse til. Arkitektprojektet indeholder som oftest planer, snit og facadetegninger. Den rådgivende ingeniør udarbejder et konstruktionsandragende som et tillæg til arkitektens ansøgning. Konstruktionsandragendet indeholder konstruktionsplaner, snit, detaljer og statiske beregninger. De statiske beregninger dokumenterer, at bygningen opfylder de gældende krav til styrke og anvendelse. Yderligere udarbejdes der en energiberegning som efterviser, at bygningen opfylder de gældende krav til isolering mm. Hovedprojekt: Ingeniør og arkitekt udarbejder sammen et hovedprojekt, som er en viderebearbejdning af myndighedsprojektet. Der udarbejdes en beskrivelse, som i detaljer lister alle forhold vedrørende byggeriets udførelse.

Udbud:
Hovedprojektet udsendes til flere entreprenører til prisindhentning. Entreprenøren som kommer med det mest fordelagtige tilbud, får tildelt byggeopgaven. Den mest anvendte entrepriseform i forbindelse med mindre private om- og tilbygninger, er hovedentreprise. En hovedentreprise indebærer, at én entreprenør har ansvaret for alle håndværksmæssige faggrupper.

Udførelse:
Afhængig af byggeriets kompleksitet vil din(e) rådgiver(e) deltage i byggemøder med entreprenøren. Både arkitekten og den rådgivende ingeniør vil løbende foretage fagtilsyn for at sikre udførelsens kvalitet.

privatudbygninger01 privatudbygninger02